Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Long - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

VĨNH LONG: Từng bước phấn đấu để thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn xã Vĩnh Long


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  9:18, Thứ Ba, 26-12-2023

 

 

VĨNH LONG: Từng bước phấn đấu để thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn xã Vĩnh Long.

 

 

 

Để cụ thể hóa Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 18/01/2023 cải cách hành chính Nhà nước của UBND huyện, UBND xã Vĩnh Long đã ban hành kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 30/01/2023 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn xã năm 2023; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 31/01/2023 về việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 15/02/2023 về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước; Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 25/01/2023 về nâng cao chỉ số CCHC năm 2023. Đã tổ chức hội nghị triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC trên địa bàn xã Vĩnh Long năm 2023.    

    

Xác định chỉ đạo, điều hành CCHC là một trong các giải pháp trọng tâm, UBND xã Vĩnh Long đã chỉ đạo các cán bộ, công chức tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch CCHC năm 2023, phân công trách nhiệm, quy định mối quan hệ phối hợp của các cán bộ, công chức bảo đảm cho việc quản lý, điều hành công tác CCHC thống nhất, đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong các cuộc họp, tuyên truyền các bài viết về CCHC trên sóng phát thanh; duy trì việc tuyên truyền và hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử mức độ 3 và 4 cho tổ chức, công dân đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp đến giao dịch.

 

 

        Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính triển khai kịp thời, đầy đủ đúng quy định các văn bản QPPL của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh, UBND huyện trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 54,8%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đầy đủ thành phần đạt 70,3%; tỷ lệ hồ sơ có phát hành biên lai điện đạt 79,9%; 6 tháng đầu năm không có hồ sơ bị trể hẹn. Qua đó tạo thuận lợi cho các tổ chức, công dân trong giao dịch hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch vững mạnh.

       

 

        Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, xã Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Thường xuyên kiểm tra, rà soát TTHC, nâng cao chất lượng việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cơ quan bảo đảm cho việc giải quyết các công việc của tổ chức, công dân được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức, công dân; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thường xuyên rà soát, cập nhật, thống kê các TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ trong bộ TTHC chung áp dụng tại cấp xã; niêm yết công khai tại UBND xã và đăng tải trên trang thông tin điện tử của xã, phấn đấu thực hiện 100% tổng sổ thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết qua phần mềm một cửa điện tử. Tăng cường đầu tư nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức về kiến thức quản lý nhà nước, pháp luật, tin học, ngoại ngữ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính cấp xã. Phấn đấu công tác CCHC năm 2023 đạt được các chỉ tiêu, đảm bảo yêu, đáp ứng nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH