Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Long - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

VĨNH LONG: Khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính của UBND xã năm 2022


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  9:17, Thứ Ba, 26-12-2023

 

VĨNH LONG: Khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính của UBND xã năm 2022

 

 

Căn cứ vào Quyết định số 4867/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC của UBND các xã, thị trấn năm 2022, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND xã Vĩnh Long năm 2022 đạt 84,66 điểm (xếp 8/18 xã, thị trấn).

Qua rà soát kết quả thẩm định chỉ số cải cách hành chính của UBND xã Vĩnh Long năm 2022, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính bị trừ điểm ở các tiêu chí sau:

- Mục 1.1.3 Mức độ thực hiện Kế hoạch (-0,5đ/2đ): Báo cáo năm chưa liệt kê ác nhiệm vụ đã thực hiện trong năm ( nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra ( Kế hoạch, Công văn, Quyết định, Báo cáo...), tiến độ thực hiện, mức độ hoàn thành). Chưa có căn cứ để xác định đã hoàn thành 33/33 nhiệm vụ.

- Mục 1.4.2. Mức độ đa dạng trong tuyên truyền CCHC (-1đ/2đ): Tuyên truyền CCHC chưa được triển khai bằng các hình thức khác như: Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về CCHC; toạ đàm CCHC, sân khấu hoá hoặc các hình thức tuyên truyền mới, sáng tạo khác.

- Mục 1.5.4. Sáng kiến trong triển khai công tác CCHC (-1đ/2đ): năm 2022 chỉ được 01 sáng kiến được hội đồng công nhận; Còn thiếu 01 sáng kiến nên bì trừ 1 điểm.

- Mục 2.2.1 Thực hiện Kế hoạch rà soát văn bản QPPL ( nếu không ban hành kế hoạch thì không có điểm (-2/2đ). Mục này UBND xã có ban hành Kế hoạch và có đính kèm tài liệu kiểm chứng KẾ HOẠCH TƯ PHÁP NĂM 2022, tuy vậy do công chức Tư pháp xây dựng các Kế hoạch Tư pháp năm 2022 vào một tệp ( Từ Kế hoạch số 02 đến Kế hoạch số 07, trong đó Kế hoạch rà soát VBQPPL là KH số 03/KH-UBND ngày 19/01/2022)

- Mục 2.3 Tổ chức triển khai văn bản QPPL của cấp trên tại cấp xã ( trừ 2/2 điểm), trong năm UBND xã không tổ chức triển khai thực hiện các VBQPPL của các cấp trên.

- Mục 3.11.2. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính có cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử (-0,84/1đ).

- Mục 3.12.1. Tỷ lệ TTHC được triển khai thanh toán trực tuyến (-1/1đ): năm 2022 chưa thực hiện chấm điểm.

- Mục 3.12.2. Tỷ lệ TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến (-0,5/05đ): năm 2022 chưa phát sinh.

- Mục 3.12.3. Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến (-0,5/0,5đ): năm 2022 chưa thực hiện chấm điểm.

- Mục 3.13.2. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình (-0,5/0,5đ):

- Mục 3.13.3 Tỷ lệ DVCTT mức độ cao triển khai trên cổng DVC tỉnh, đạt 82/124 TTHC cấp xã.

- Mục 6.2. Công khai và minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định (-2/2đ): chưa có tài liệu kiểm chứng công khai trong quản lý, sử dụng tài sản công.

- Mục 6.2. Thực hiện giải ngan vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước hàng năm (-2/2đ)

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 và đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023, UBND xã Vĩnh Long tổ chức họp với các công chức xã để xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 nói chung và đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2022. Cụ thể:

- Rà soát các nhiệm vụ theo khung kế hoạch chi tiết của kế hoạch CCHC xã năm 2023 để xem nội dung nào đã thực hiện, nội dung nào chưa thực hiện để có phương án tổ chức đảm bảo thực hiện 100% kế hoạch vào trước ngày 15/11/2023.

- Thường xuyên thực hiện việc tự kiểm tra cải cách hành chính để kịp thời phát hiện những sai sót và có biện pháp khắc phục kịp thời, tránh để giải quyết hồ sơ bị trễ hẹn cho tổ chức công dân.

- Triển khai duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo đúng lộ trình, Kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành trong cơ quan, nhất là trong xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, đa dạng các hình thức tuyên truyền, tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính.

- Tăng cường tìm hiểu và đề xuất các sáng kiến mới trong triển khai công tác CCHC. Đề xuất ít nhất một sáng kiến có khả năng ứng dụng, đạt hiệu quả trong công tác nâng cao chỉ số CCHC của UBND xã và gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 30/05/2023.

1. Văn phòng - Thống kê:

- Đôn đốc nhắc nhở Bộ phận một cửa trong việc giải quyết thủ tục hành chính, tránh để hồ sơ trễ hẹn cho tổ chức công dân. Đảm bảo 100% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn. Trường hợp có hồ sơ giải quyết trễ hẹn cho tổ chức, công dân thì phải làm thư xin lỗi người dân theo đúng quy định. Theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm soát TTHC năm 2023.

- Đẩy mạnh thực hiện số hoá hồ sơ và số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 50% trở lên.

- Nâng tỉ lệ TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 30% trở lên.

- Đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh. Trong đó: tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 90%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 100%, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 70% trở lên.

2. Tư pháp - Hộ tịch:

- Chủ trì phối hợp với các bộ phận có liên quan tham mưu chỉ đạo thực hiện lĩnh vực cải cách thể chế; tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật.

- Tham mưu cho UBND xã tổ chức triển khai thực hiện các Văn bản QPPL của các cấp.

3. Văn hóa - Xã hội:

- Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Thực hiện các nhiệm vụ trong khung kế hoạch tuyên truyền CCHC xã năm 2023.

- Theo dõi, phối hợp với Văn phòng – Thống kê đôn đốc nhắc nhở các bộ phận trong việc thực hiện ký số và nâng cao tỉ lệ giải quyết thủ tục hành chính theo mức độ 3 và mức độ 4.

4. Tài chính - Kế toán:

- Tham mưu thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước hàng năm đạt 100% kế hoạch đề ra; đến ngày 15/12/2023 đạt tỷ lệ giải ngân ít nhất 80% so với kế hoạch được giao.

- Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công tại UBND thị trấn; công khai tình hình sử dụng, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, tiêu hủy và các hình thức xử lý khác đối với tài sản công tại cơ quan. Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, kiểm kê tài sản hàng năm đầy đủ theo quy định.

UBND xã yêu cầu cán bộ, công chức nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về UBND xã (qua công chức phụ trách CCHC) để xem xét, giải quyết./.

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH