Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Long - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Vĩnh Long triển khai kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  8:6, Thứ Sáu, 23-2-2024

Ngày 18/01/2024, UBND xã Vĩnh Long đã xây dựng và ban hành triển khai Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024, tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm.

 

Đó là: Công tác chỉ đạo điều hành; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; Duy trì nâng cao các Chỉ số: Cải cách hành chính (PAR INDEX), Quản trị hành chính công (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, hành chính (SIPAS). Trong đó đề ra 33 nhiệm vụ cụ thể (có phụ lục kèm theo)

Trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, UBND xã tiếp tục xác định đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mức độ hài lòng của người dân, tổ chức là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để triển khai thực hiện và gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Yêu cầu toàn thể CBCC đổi mới tư duy, đổi mới lề lối làm việc, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai các nhiệm vụ CCHC năm 2024; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời bố trí đủ nguồn lực và có giải pháp triển khai cụ thể để đảm bảo tính khả thi của Kế hoạch này.

Xem chi tiết kế hoạch  Tại đây

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH