Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Long - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Nâng cao Chỉ số CCHC xã Vĩnh Long năm 2024


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  8:4, Thứ Sáu, 23-2-2024

Căn cứ Quyết định số 4006/TB-HĐTĐ ngày 29/12/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh về phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2023. Chỉ số CCHC của UBND xã Vĩnh Long xếp thứ 11/18 xã, thị trấn (trong đó điểm tự đánh giá: 90,88; điểm thẩm định: 87,25; điểm thưởng:01; tổng điểm đạt được: 88,25). Như vậy so với năm 2022, năm 2023 chỉ số cải cách hành chính xã tụt 3 bậc (năm 2022 chỉ số đạt 86,39, xếp thứ 8/18 xã, thị trấn). Kết quả trên cho thấy công tác cải cách hành năm 2023 đã có chiều hướng đi xuống. Sau khi rà soát, tổng số điểm năm 2023 bị trừ là 12,75 điểm ở nhiều tiêu chí thành phần.

 

Để khắc phục những tồn tại hạn chế năm 2023, cải thiện chỉ số cải cách hành chính của xã trong năm 2024, UBND xã Vĩnh Long yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, Bộ phận TN&TKQ xã, các ban ngành đoàn thể phối hợp thực hiện 7 nội dung trong đó phân công theo từng nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành đoàn thể, các cán bộ, công chức chuyên môn.

 UBND xã đã thống kê các nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc hoàn thành ở mức độ thấp bị trừ điểm (có Phụ lục kèm theo) để các đơn vị, cán bộ, công chức có liên quan theo dõi, khắc phục. Các nội dung cần khắc phục yêu cầu hoàn thành trước ngày 31/10/2024 (đợt 1) và trước ngày 15/12/2024 (đợt 2) để  đảm bảo cho công tác chấm điểm cải cách hành chính cuối năm 2024. Bên cạnh khắc phục các nội dung bị trừ điểm thống kê dưới đây, đề nghị cán bộ, công chức tiếp tục quan tâm thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn xã năm 2024 .

Xem chi tiết nội dung Công văn số: 09/UBND-CCHC ngày 19/01/2024 TẠI ĐÂY

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH