Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Long - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

VĨNH LONG: BAN HÀNH KẾ HOẠCH DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ PAPI, SIPAS NĂM 2024


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  8:1, Thứ Sáu, 23-2-2024

UBND xã Vĩnh Long xây dựng kế hoạch duy trì và củng cố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số sự hài lòng của tổ chức và cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) xã Vĩnh Long năm 2024 với mục tiêu Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên 08 trục nội dung: (1) Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; (2) công khai, minh bạch; (3) trách nhiệm giải trình với người dân; (4) kiểm soát tham nhũng; (5) thủ tục hành chính công; (6) cung ứng dịch vụ công, (7) quản trị môi trường, (8) quản trị điện tử.

 

Với mục tiêu nhằm góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; bảo đảm nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Nhà nước, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong nỗ lực cải thiện chỉ số PAPI, SIPAS.

UBND xã đã đề ra các nhóm nhiệm vụ cụ thể, xem chi tiết tại Kế hoạch số: 27/KH-UBND ngày 19/02/2024

 

CÁC TIN KHÁC
Đăng ký và nộp Đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm 2024 (21/02/2024)
Nâng cao Chỉ số CCHC xã Vĩnh Long năm 2024 (23/02/2024)
Vĩnh Long triển khai kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024 (23/02/2024)
vai trò của cán bộ, công chức trong công tác CCHC (03/01/2024)
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH (03/01/2024)
Công tác cải cách hành chính, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp xã (26/12/2023)
VĨNH LONG: Khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính của UBND xã năm 2022 (26/12/2023)
VĨNH LONG: Từng bước phấn đấu để thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn xã Vĩnh Long (26/12/2023)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH