Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Long - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

VĨNH LONG: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính năm 2024


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  15:11, Thứ Hai, 4-3-2024

Trong 02 tháng đầu năm 2024 UBND xã đã thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh; tích cực thực hiện số hoá hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC.

 

Thực hiện Công văn số 342/UBND-VP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tháng 03 năm 2024. Theo báo cáo trích xuất từ phần mềm một cửa điện tử, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống của đơn vị UBND xã Vĩnh Long như sau: (số liệu được tính từ ngày 01/01/2024-29/02/2024)

*Về kết quả giải quyết hồ sơ TTHC

Trong 02 tháng đầu năm 2024, UBND xã  đã tiếp nhận: 224 hồ sơ, trong đó: đã giải quyết: 210 hồ sơ (Giải quyết trước hạn và đúng hạn: 210 hồ sơ, quá hạn: không); tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng và trước hạn đạt 100% trên tổng số hồ sơ đã giải quyết; đang giải quyết: 14 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết trên tổng số hồ sơ tiếp nhận: 210/224 hồ sơ đạt 93,8%

Tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức khi thực hiện TTHC tại UBND xã đạt: 199/210 hồ sơ đạt tỷ lệ: 94,8%

* Về triển khai dịch vụ công trực tuyến:

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong 02 tháng đầu năm 2024: 173/224 hồ sơ đạt tỷ lệ: 77% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và trực tuyến của các DVC toàn trình và một phần; tỷ lệ dịch vụ công toàn trình và một phần phát sinh hồ sơ trực tuyến là 13/124 đạt 10,5% (trong đó 13 hồ sơ của DVC một phần có phát sinh hồ sơ trực tuyến còn DVC toàn trình chưa có phát sinh hồ sơ trực tuyến)

* Về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC

Tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ đầu vào của các TTHC tại xã đạt 98% số hóa kết quả đạt 99,52% ; số hồ sơ chưa số hóa thuộc lĩnh vực đất đai (chưa số hóa đầu vào 03 hồ sơ, chưa số hóa kết quả 01 hồ sơ)

* Về triển khai thanh toán trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia và phát hành biên lai điện tử.

Tỷ lệ hồ sơ phát sinh thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 99,4% ; tỷ lệ phát hành biên lai điện tử trên phần mềm một cửa điện tử đạt 100%.

Trong 02 tháng đầu năm 2024 UBND xã đã thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh; tích cực thực hiện số hoá hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cán bộ, công chức trở lại công việc nghiêm túc, khẩn trương, chấp hành nội quy của cơ quan, đảm bảo thời gian làm việc theo quy định; Những ngày trước tết và sau Tết Nguyên đán, tuy số lượng người dân làm ăn xa quê đến nộp hồ sơ rất nhiều nhưng với tinh thần phục vụ, công chức xã đã hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả cho người dân đảm bảo đúng quy định, không để người dân phải mất nhiều thời gian chờ đợi, không để hồ sơ trễ hẹn.

Tuy nhiên trong 02 tháng đầu năm 2024 vẫn còn một số kết quả chưa đạt như:

- Chưa phát sinh hồ sơ trực tuyến dịch vụ công toàn trình theo danh mục triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường mạng tại Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 của UBND tỉnh như lĩnh vực Thi đua khen thưởng, lĩnh vực gia đình văn hóa, bảo trợ xã hội,...

- Một số hồ sơ chưa được số hóa thành phần và kết quả thuộc TTHC liên thông đất đai, ảnh hưởng đến tỷ lệ số hóa hồ sơ của đơn vị.

- Công tác tuyên truyền vận động, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần chưa được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Để nâng cao các chỉ số cải cách thủ tục hành chính trong những tháng tiếp theo của năm 2024, UBND xã Vĩnh Long yêu cầu: Ban chỉ đạo CCHC xã, toàn thể cán bộ, công chức, Bộ phận TN&TKQ xã, các ban ngành đoàn thể phối hợp thực hiện các nội dung sau:

- Các tổ chức đoàn thể phối hợp với công chức Bộ phận TN&TKQ xã tăng cường công tác tuyên truyền, đa dạng các hình thức hướng dẫn, hỗ trợ người dân, tổ chức khi tới giao dịch TTHC tại cơ quan. Đặc biệt là hướng dẫn thực hiện các TTHC dịch vụ công toàn trình, một phần.

- Các công chức làm việc tại Bộ phận một cửa xã thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân đảm bảo đúng, trước hạn; khảo sát hài lòng của người dân đạt tỷ lệ 90% trở lên.

- Đảm bảo công tác số hóa hồ sơ gồm số hóa thành phần và số hóa kết quả hồ sơ đạt tỷ lệ cao, công chức Địa chính - xây dựng chú trọng công tác kiểm tra số hóa thành phần khi tiếp nhận và trả kết quả TTHC liên thông đất đai, nếu không có tệp kết quả hồ sơ thì trả ngược lại hồ sơ cho đơn vị cấp trên để yêu cầu đính kèm tệp trả kết quả, đảm bảo số hóa kết quả những tháng tiếp theo của năm 2024 đạt 100%.

- Các đơn vị, ban ngành, cá nhân, công chức gặp khó khăn, phát hiện những bất cập trong quá trình thực hiện (nếu có) thì gửi ý kiến về Văn phòng - Thống kê phụ trách CCHC để tổng hợp, báo cáo UBND xã để giải quyết hoặc trình cấp trên giải quyết theo thẩm quyền.

Đề nghị cán bộ, công chức, các cá nhân, tổ chức có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

XEM CHI TIẾT TẠI CÔNG VĂN SỐ: 23/UBND-VP TẠI ĐÂY

CÁC TIN KHÁC
VĨNH LONG: BAN HÀNH KẾ HOẠCH DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ PAPI, SIPAS NĂM 2024 (23/02/2024)
Đăng ký và nộp Đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm 2024 (21/02/2024)
Nâng cao Chỉ số CCHC xã Vĩnh Long năm 2024 (23/02/2024)
Vĩnh Long triển khai kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024 (23/02/2024)
vai trò của cán bộ, công chức trong công tác CCHC (03/01/2024)
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH (03/01/2024)
Công tác cải cách hành chính, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp xã (26/12/2023)
VĨNH LONG: Khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính của UBND xã năm 2022 (26/12/2023)
VĨNH LONG: Từng bước phấn đấu để thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn xã Vĩnh Long (26/12/2023)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH