Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Long - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Tiếp tục thực hiện số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  10:40, Thứ Hai, 22-4-2024

Thực hiện Công văn số 738/UBND-VP ngày 12/4/2024 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc tiếp tục thực hiện Số hoá hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo số liệu trong Công văn, kết quả số hóa hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống của đơn vị UBND xã Vĩnh Long như sau: (số liệu được tính từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/3/2024)

- Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ: Số hồ sơ TTHC khi tiếp nhận là 355 hồ sơ. Trong đó: số hồ sơ có số hoá thành phần hồ sơ là 352 hồ sơ; số hồ sơ số hoá đầy đủ thành phần hồ sơ là 349 hồ sơ; Tỷ lệ số hoá đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt 98,31%; số hồ sơ chưa số hoá thành phần hồ sơ là 03 hồ sơ, xếp thứ 4 trong số 18 xã, thị trấn trong toàn huyện.

- Tỷ lệ số hoá hồ sơ kết quả giải quyết TTHC: Số hồ sơ đã được giải quyết 374 hồ sơ; số hồ sơ có số hoá kết quả 373 hồ sơ; Tỷ lệ kết quả số hoá hồ sơ đạt 99,73%; Số hồ sơ chưa số hoá TTHC là 01 hồ sơ, xếp thứ 8 trong số 18 xã, thị trấn trong toàn huyện.

 

Về cơ bản các tỷ lệ đạt so với yêu cầu. Tuy nhiên một số hồ sơ chưa được số hóa thành phần và kết quả thuộc TTHC liên thông đất đai, ảnh hưởng đến tỷ lệ số hóa hồ sơ của đơn vị.

Để nâng cao các chỉ số hoá hồ sơ TTHC khi tiếp nhận và số hoá kết quả hồ sơ giải quyết TTHC trong những tháng tiếp theo,UBND xã yêu cầu Ban chỉ đạo CCHC xã, toàn thể cán bộ, công chức, Bộ phận TN&TKQ xã, các ban ngành đoàn thể phối hợp thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn), Cổng Dịch vụ công Quảng Trị (dichvucong.quangtri.gov.vn),

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã tăng cường hướng dẫn, trợ giúp, người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến đạt tối thiểu 45% trở lên; Số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận cũng như khi trả kết quả giải quyết các TTHC đạt tối thiểu 98% trở lên; Tổ chức đánh giá hồ sơ tại cơ quan đơn vị đạt tối thiểu 90% trở lên.

3. Yêu cầu cán bộ công chức được cấp chứng thư số đã được cài đặt phần mềm ký số điện tử phải ký số tất cả các văn bản đi và gửi văn bản điện tử. (trừ văn bản mật và một số văn bản phải yêu cầu văn bản giấy).

4. Công chức Văn phòng phụ trách lĩnh vực Kiểm soát TTHC thường xuyên theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện các nội dung trên.

Trên đây là những nội dung liên quan trực tiếp đến chỉ số Số hoá hồ sơ trong tiếp nhận cũng như trả kết quả TTHC trong CCHC những tháng còn lại năm 2024 của cơ quan, đề nghị cán bộ công chức UBND xã Vĩnh Long nghiêm túc tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND về kết quả thực hiện của mình./.

CÁC TIN KHÁC
Quý 1/2024, thực hiện đạt 30,3% kế hoạch CCHC (20/03/2024)
VĨNH LONG: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính năm 2024 (04/03/2024)
VĨNH LONG: BAN HÀNH KẾ HOẠCH DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ PAPI, SIPAS NĂM 2024 (23/02/2024)
Đăng ký và nộp Đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm 2024 (21/02/2024)
Nâng cao Chỉ số CCHC xã Vĩnh Long năm 2024 (23/02/2024)
Vĩnh Long triển khai kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024 (23/02/2024)
vai trò của cán bộ, công chức trong công tác CCHC (03/01/2024)
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH (03/01/2024)
Công tác cải cách hành chính, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp xã (26/12/2023)
VĨNH LONG: Khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính của UBND xã năm 2022 (26/12/2023)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH