Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Long - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

triển khai thực hiện Bản cam kết số 07/CK-BCĐCCHC ngày 04/4/2024 của Ban Chỉ đạo CCHC huyện


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  10:44, Thứ Hai, 22-4-2024

Thực hiện Bản cam kết số 07/CK-BCĐCCHC ngày 04/4/2024 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh về nâng cao chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2024 giữa Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long với Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh, UBND đề nghị các cán bộ công chức UBND, Bộ phận TN&TKQ xã triển khai thực hiện các nội dung sau:

 

  1. 1.Nhiệm vụ chung của Bộ phận TN&TKQ xã

- Duy trì tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đạt trên 99%; thực hiện 100% việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC.

- 100% số hồ sơ TTHC được thực hiện qua hệ thống Một cửa điện tử; phấn đấu tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ TTHC đạt trên 80%.

- Tăng cường tỷ lệ hài lòng của người dân đối với việc cung ứng dịch vụ công và việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách đạt trên 90% (SIPAS); mức độ hài lòng của người dân về 08 chỉ số PAPI tăng cao.    

- Đẩy mạnh tỷ lệ thanh toán trực tuyến của đạt trên 45%.

2. Công chức Văn phòng - Thống kê phụ trách công tác Cải cách hành chính

- Theo dõi việc thực hiện các nội dung thực hiện cam kết với Ban Chỉ đạo CCHC huyện, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND xã.

- Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung nâng cao chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS.

- Có trách nhiệm thực hiện các nội dung nâng cao chỉ số PAPI.

3. Văn phòng HĐND và UBND xã

- Tham mưu tổ chức ít nhất 02 Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo UBND xã với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Tổng hợp các nội dung đề xuất, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi các cá nhân, đơn vị liên quan để giải quyết. Theo dõi, đôn đốc, đánh giá tiến độ giải quyết và tham mưu UBND xã báo cáo kết quả giải quyết những kiến nghị, đề xuất sau Hội nghị đối thoại.

- Có trách nhiệm thực hiện các nội dung nâng cao chỉ số PAPI.

4. Công chức Tư pháp – Hộ tịch

- Thực hiện công tác báo cáo về kết quả rà soát, hệ thống hóa VBQPPL đúng thời gian quy định.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng BCĐ CCHC về các cam kết thuộc nội dung cải cách thể chế.

- Có trách nhiệm thực hiện các nội dung nâng cao chỉ số PAPI.

5. Công chức Địa chính – Xây dựng

Chịu trách nhiệm trước Trưởng BCĐ CCHC về các cam kết thuộc nội dung về giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường; không để xảy ra tình trạng chậm trễ, quá hạn trong giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

6. Công chức Văn hoá - Xã hội phụ trách lĩnh vực LĐTBXH

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng BCĐ CCHC về các cam kết thuộc nội dung cải cách hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Thực hiện rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội, lao động việc làm, giải quyết chế độ chính sách người có công.

- Có trách nhiệm thực hiện các nội dung nâng cao chỉ số PAPI.

7. Công chức Tài chính - Kế toán

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng BCĐ CCHC về các cam kết thuộc nội dung cải cách tài chính công; thực hiện các biện pháp, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hàng năm.

- Tăng cường các biện pháp thu ngân sách hàng năm của theo kế hoạch được huyện giao đạt 100%;

- Đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công của xã.

- Có trách nhiệm thực hiện các nội dung nâng cao chỉ số PAPI.

8. Công chức Văn hoá – Xã hội phụ trách lĩnh vực VHTT

- Chỉ đạo các thôn tuyên truyền cho các hộ gia đình về mục đích và ý nghĩa của việc nâng cao chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng BCĐ CCHC xã về các cam kết thuộc nội dung về công tác tuyên truyền cải cách hành chính; các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính, các nội dung về chuyển đổi số trong xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Thực hiện đăng tải, cập nhật các tin bài lên chuyên trang CCHC của xã. Cung cấp các thông tin lên trang thông tin điện tử xã theo đúng quy định.

- Chịu trách nhiệm về nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử xã, thực hiện các nội dung nâng cao chỉ số PAPI, SIPAS và các nội dung khác có liên quan trong bản cam kết.

CÁC TIN KHÁC
Tiếp tục thực hiện số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính (22/04/2024)
Quý 1/2024, thực hiện đạt 30,3% kế hoạch CCHC (20/03/2024)
VĨNH LONG: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính năm 2024 (04/03/2024)
VĨNH LONG: BAN HÀNH KẾ HOẠCH DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ PAPI, SIPAS NĂM 2024 (23/02/2024)
Đăng ký và nộp Đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm 2024 (21/02/2024)
Nâng cao Chỉ số CCHC xã Vĩnh Long năm 2024 (23/02/2024)
Vĩnh Long triển khai kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024 (23/02/2024)
vai trò của cán bộ, công chức trong công tác CCHC (03/01/2024)
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH (03/01/2024)
Công tác cải cách hành chính, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp xã (26/12/2023)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH