Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Long - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  14:15, Thứ Hai, 22-4-2024

Thực hiện Công văn số 775/UBND-NV ngày 17/4/2024 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính

 

UBND xã Vĩnh Long đề nghị cán bộ, công chức xã; Bộ phận một cửa xã; cán bộ phụ trách Đài truyền thanh thực hiện một số nội dung như sau:

1. Trên cơ sở Kế hoạch xây dựng từ đầu năm, tiếp tục thực hiện các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, khoa học: thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị, cuộc họp thường kỳ của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền thông qua các hình thức trực quan: pano, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn liên quan đến cải cách hành chính, tổ chức cuộc thi về cải cách hành chính, niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, trên trang thông tin điện tử xã.

2. Lồng ghép công tác tuyên truyền cải cách hành chính gắn với tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực và nội dung Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh, huyện, xã.

3. Tuyên truyền kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023, đặc biệt là các tiêu chí, tiêu chí thành phần đạt điểm tuyệt đối và tăng vượt bậc so với năm trước để duy trì, củng cố và nâng cao cho năm 2024. Tuyên truyền chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan trên trang thông tin điện tử xã.

4. Tuyên truyền tình hình triển khai, kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong quá trình áp dụng các sáng kiến cải cách hành chính được lựa chọn nhân rộng. Tiếp tục đề xuất các sáng kiến, mô hình, cách làm hay đang triển khai hoặc thí điểm về thực hiện cải cách hành chính.

5. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền người dân thực hiện nộp, nhận kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công tỉnh. Kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lên trang thông tin điện tử xã để tổ chức, cá nhân tiếp cận, cập nhật và tìm hiểu.

6. Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính gắn với việc góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS), chỉ số đánh giá chuyển đổi số và thực hiện cam kết cải thiện chi phí không chính thức đến các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

7. Công chức Văn hoá - Xã hội tiếp tục duy trì và cập nhật các tin, bài trên các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về cải cách hành chính, về chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử xã.

8. Công chức Tư pháp - Hộ tịch lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp, hoạt động tư pháp.

CÁC TIN KHÁC
triển khai thực hiện Bản cam kết số 07/CK-BCĐCCHC ngày 04/4/2024 của Ban Chỉ đạo CCHC huyện (22/04/2024)
Tiếp tục thực hiện số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính (22/04/2024)
Quý 1/2024, thực hiện đạt 30,3% kế hoạch CCHC (20/03/2024)
VĨNH LONG: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính năm 2024 (04/03/2024)
VĨNH LONG: BAN HÀNH KẾ HOẠCH DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ PAPI, SIPAS NĂM 2024 (23/02/2024)
Đăng ký và nộp Đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm 2024 (21/02/2024)
Nâng cao Chỉ số CCHC xã Vĩnh Long năm 2024 (23/02/2024)
Vĩnh Long triển khai kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024 (23/02/2024)
vai trò của cán bộ, công chức trong công tác CCHC (03/01/2024)
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH (03/01/2024)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH