Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Long - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

V/v tham gia cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024 ”


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  9:24, Thứ Sáu, 17-5-2024

Thực hiện kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 14/5/2024 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc tổ chức cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024

 

UBND xã Vĩnh Long kính đề nghị các tổ chức đoàn thể, các đơn vị , ban điều hành 11 thôn quan tâm phát động hưởng ứng cuộc thi của UBND huyện Vĩnh Linh tới cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn xã.

- Tên gọi cuộc thi: Cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024

- Nội dung xây dựng video với chủ đề: Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, giải quyết TTHC; tuyên truyền người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; chuyển đổi số trong cơ quan đơn vị, trong ứng dụng đời sống

   • Đối tượng theo Kế hoạch của huyện

+ UBND các xã, thị trấn: Mỗi đơn vị bắt buộc có ít nhất 01 tác phẩm dự thi, tối đa không quá 02 tác phẩm.

+ Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn huyện tham gia dự thi. Mỗi cá nhân/tổ chức được dự thi tối đa 02 tác phẩm.

          - Hình thức thi: Tác phẩm dự thi được thực hiện bằng video clip, phóng sự ngắn hoặc ghi hình tiểu phẩm, sân khấu hóa, hình ảnh thực tế, hoạt hình... với nội dung tuyên truyền về đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, giải quyết TTHC; tuyên truyền người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; chuyển đổi số trong cơ quan đơn vị, trong ứng dụng đời sống.Mỗi video/phóng sự đảm bảo tối thiểu 05 phút, tối đa không quá 10 phút; nội dung, chất lượng, hình ảnh, âm thanh được quy định trong Thể lệ cuộc thi.

   • Các đơn vị, tập thể, cá nhân bắt đầu thực hiện việc xây dựng video clip, phóng sự từ ngày ban hành Kế hoạch này đến hết ngày 20/6/2024.
   • Thời gian tiếp nhận bài dự thi từ ngày 20/6/2024 đến hết ngày 25/6/2024.
   • Địa điểm tiếp nhận bài dự thi: Các tổ chức, đơn vị trực tiếp gửi Tác phẩm gửi về Ban Tổ chức cuộc thi (qua Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Linh) hoặc qua địa chỉ công vụ phongnv.vinhlinh@quangtri.gov.vn

          Gửi kèm theo công văn này Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 14/5/2024 của UBND huyện Vĩnh Linh về cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024 ”. KE HOACH HUYEN

CÁC TIN KHÁC
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính (22/04/2024)
triển khai thực hiện Bản cam kết số 07/CK-BCĐCCHC ngày 04/4/2024 của Ban Chỉ đạo CCHC huyện (22/04/2024)
Tiếp tục thực hiện số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính (22/04/2024)
Quý 1/2024, thực hiện đạt 30,3% kế hoạch CCHC (20/03/2024)
VĨNH LONG: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính năm 2024 (04/03/2024)
VĨNH LONG: BAN HÀNH KẾ HOẠCH DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ PAPI, SIPAS NĂM 2024 (23/02/2024)
Đăng ký và nộp Đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm 2024 (21/02/2024)
Nâng cao Chỉ số CCHC xã Vĩnh Long năm 2024 (23/02/2024)
Vĩnh Long triển khai kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024 (23/02/2024)
vai trò của cán bộ, công chức trong công tác CCHC (03/01/2024)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH